Admitere 2023

Cfd doctorat în Europa. Interviu cu Claudia Florentina Dobre

Admitere 2023

Faţade ventilate de înaltă performanţă cu recuperarea energiei solare8. Management inteligent personalizat al calităţii ambientale la interior9. Evaluarea performanţei energetice a instalaţiilor termice ce utilizează energie solară Calculul consumului de energie datorat ventilării şi climatizării clădirilor terţiare Investigarea metodelor optime de reabilitare a clădirilor rezidenţiale din România pentru apropierea acestora de standardele nZEB Oportunităţi de utilizare a tehnicilor moderne de creştere a performanţelor energetice cfd doctorat în Europa clădirile de învăţământ Securitatea la incendiu în contextul dezvoltării durabile Impactul calităţii apelor uzate asupra mediului Analiza multiscară a transferului de căldură şi masă şi a dinamicii curgerii în jeturile de impact Instrument pentru evaluarea calităţii ambientului din avioanele comercialeFacultatea de Hidrotehnică Determinarea experimentală a influenţei generatoarelor de turbulenţă în zona de lucru a tunelului aerodinamic cu strat- limită Determinarea experimentală a influenţei rugozităţii variabile asupra profilelor de viteză şi intensitate turbulentă din zona de lucru a tunelului aerodinamic cu strat-limită Sisteme inginereşti de protecţie a terenului de fundare împotriva poluărilor depozite de deşeuri Materiale geosintetice utilizate la lucrările de construcţii Modelarea numerică a comportării structurilor geotehnice lucrări de susţinere, fundaţii Comportarea pământurilor nesaturate Studiul proprietăţilor pământurilor şi deşeurilor Cfd doctorat în Europa de îmbunătăţire a pământurilorFacultatea de Inginerie în Limbi Străine Răspunsul seismic al terenului înainte, în timpul şi după un cutremur de mare magnitudine Variabilitatea parametrilor mişcării seismice a terenului analiza statistică şi modelare probabilistă Metode experimentale de testare a soluţiilor de reabilitare a clădirilor de patrimoniu din lemn Studii teoretice şi cercetări experimentale privind îmbinările cu tije metalice utilizate la construcţiile din lemn Analiza vulnerabilităţii la seism a construcţiilor tradiţionale cu structura din lemn şi umplutură din zidărie sau chirpiciIV.

Studii asupra potenţialului energetic al deşeurilor2. Studii şi cercetări asupra tratării apelor uzate municipale3. Cercetări asupra tratării nămolurilor de epurare4. Studii şi cercetări asupra depoluării solului folosind spălarea in situ5.

cum să faci bani vânzând bitcoin tranzacționare scurtă criptomonede

Cercetări asupra emisiilor atmosferice6. Evaluarea riscurilor de mediu în activităţi industriale7. Evaluarea contaminării solului cu substanţe chimice metale grele 9. Gestiunea integrată a resurselor de apă Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu Utilizarea GIS şi a teledetecţiei pentru analiza factorilor de risc hidroclimatici Studii avansate asupra electroremedierii şi fitoremedierii solului Caracterizarea şi evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice a materialelor Studii ecotoxicologice asupra substanţelor poluante Studii asupra transferului şi bioacumulării metalelor grele şi izotopilor radioactivi naturali Evaluarea ecotoxicităţii şi biomonitorizarea calităţii apei Riscuri cfd doctorat în Europa mediu induse de condiţiile meteorologice şi climatice Utilizarea softurilor statistice pentru analiza parametrilor de mediu Optimizarea proceselor de ambutisare a tablelor metalice considerând diferiţi factori şi fenomene: revenirea elastică, variaţia grosimii tablei, tensiunile reziduale, geometria sculelor Optimizarea proceselor de prelucrare prin aşchiere considerând diferiţi factori şi fenomene: temperatura, geometria sculelor, parametrii de prelucrare, precizia maşinii-unelteV.

35 MSc Programe în Calcul în Europa 2023

Substraturi pe bază de cenuşi pentru îndepărtarea metalelor grele şi a coloranţilor prin procese simultane de absorbţie şi fotocatalizăFacultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor2. Analiza de imagini texturi color şi multispectrale3. Cercetări destinate adaptării funcţionării motoarelor de automobile cu biocombustibili5.

cum pot face bani acum uk strategii de tranzacționare cu bot de criptomonede

Optimizarea acordării motoarelor cu ardere internă cu agregate de supraalimentare6. Tehnologii de formare şi procedee de calcul modern pentru piese din materiale compozite armate cu fibre de carbon7. Motoare cu distribuţie variabilă - concepţie şi dezvoltareVI. Eliminarea poluanţilor din ape reziduale prin adsorbţie şi schimb ionic2. Electrozi chimic modificaţi. Biocaptori pentru analiţi diferiţi poluanţi-mediu, alimentaţie medicală 3. Modelare moleculară anorganică şi bioanorganică4.

Studii mecanistice asupra globinelorFacultatea de Drept5. Răspunderea civilă6.

Date de contact

Regimuri matrimoniale7. Răspunderea administrativă8. Răspunderea penală9. Istoria dreptului Dreptul societăţii Arbitraj internaţional Regimul drepturilor reale Proprietate intelectualăFacultatea de Educaţie Fizică şi Sport Rolul comunicării în triada sportiv-antrenor-părinte în vederea eficientizării antrenamentului sportivFacultatea de Studii Europene Tranziţii politice comparate în Europa de Est şi în Africa francofonă Sisteme politice în Africa francofonă După Francafrique - de la neocolonialism la reconciliere?

Mişcarea europeană în secolul al XX-lea Conferinţa de la Haga din Apogeul mişcării europene Mişcări federaliste şi organizaţii de integrare europeană după cel de-al Doilea Război Mondial De la modelul social german la dimensiunea socială a UE Valery Giscard d'Estaing, europeanul Adrian Marino, europeanul Relaţiile României cu CEE. De la marea deschidere la eşecul regimului Ceauşescu Oscilaţii privind percepţia asupra României în Comunitatea Europeană, în perioada regimului comunist Mesajul diasporei române în Occident în perioada revoluţiilor din Est Căderea Zidului Berlinului.

Influenţe central şi est-europene Opiniile Comisiei Europene asupra României în perioada premergătoare integrării limitele tranziţiei de la totalitarism spre democraţie Summitul de la Helsinki din cfd doctorat în Europa România în pragul integrării europene România în geopolitica începutului de mileniu Politica de vecinătate a României astăzi Marea Neagră: geopolitică şi strategii economice la graniţele Uniunii Europene Etapele modernizării României. Un bilanţ al contemporaneităţii Proiecte privind unitatea Europei, în anii celui de-al Doilea Război Mondial Teza celor Două Europe industrială versus agrară : unitate şi ruptură, convergenţă şi divergenţă Planul Marshall: un motor al reconstrucţiei Occidentului şi al unităţii vest-europene Rolul exilului din Europa Central-Orientală în conturarea proiectelor de unificare europeană: între vis şi realitate Moştenire istorică şi valori politice în relaţiile dintre statele Europei Central-Orientale şi Comunităţile Europene la începutul anilor '90Facultatea de Fizică Simularea numerică a transportului prin nanotuburi de carbon Simularea numerică a solvatării şi cristalizării calcitelor Simularea numerică a cfd doctorat în Europa de tip "drug-carrier" Afectivitate şi imanenţă abordări fenomenologice Guvernanţă şi reflexivitate abordări inter- şi transdisciplinare Facultatea de Litere Bilingvism literar şi problematică identitară Scriitorii francofoni şi media.

Abordare interdisciplinară Fantasticul francofon: dialog al culturilor, dialog al artelor Scriitori francofoni şi raportul lor cu limba De la metapragmatică la pragmatica culturală domeniile francez, român Scriitori în exil Paul Celan Scriitori români de expresie franceză: exiluri şi altele Bilingvismul literar din secolul XX Imagini ale României în literatura occidentală de expresie franceză Teoria punctului critic în mulţimi mărginite Modele matematice ale transplantului de celule stem Traiectorii optimale de la Pământ la Marte VPN sigur pentru tranzacționarea cripto nave spaţiale cu împingere înceatăFacultatea de Biologie şi Geologie Studii integrate asupra artefactelor arheologice de natură ceramică, litică şi mineralăFacultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Impactul asupra mediului în zone industriale Metale grele în medii acvatice - comportament şi metode de tratare Gaze cu efect de seră - origine, cuantificare, reducerea emisiilorVII.

Cfd doctorat în Europa publică; psihologie medicală; domenii conexe medicinei; ştiinţe sociale2. Chirurgie şi domenii conexe ATI 4. Medicină clinică5. Nanomedicină inclusiv stomatologie 7. Medicină translaţională8. Dezvoltare de noi compuşi terapeutici Terapii combinate Compuşi terapeutici naturali Dezvoltare de biomarkeri şi biopredictoriVIII.

Produse prietenoase mediului green chemistry 2. Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a poluării pe principalii factori de mediu3.

modalități bune de a face bani rapid volumul total lunar de tranzacționare criptomonede

Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze sau lichide combustibile4. Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi naţional5. Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii biologice şi ecologice în plan structural şi funcţional6.

Ecotehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică; tehnologii de remediere a solurilor contaminate7. Hazarduri naturale şi tehnologice; cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii de impactFacultatea de Medicină Veterinară8. Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor biologice integrative ale fiinţei umane9. Mecanisme de adaptare ale organismului uman la dinamica factorilor de mediu biologic şi psihosocial Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic şi celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice Metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară, genomică tranzacționarea zilnică ucide criptomoneda proteomică.

Implementarea de noi metode de prevenţie şi intervenţionale, la nivel naţional, cfd doctorat în Europa la spaţiul european de operare Sănătate publică veterinară, diagnosticul, supravegherea şi controlul bolilor la animaleFacultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologia Alimentelor Evaluarea, exploatarea şi protecţia resurselor naturale pentru creşterea siguranţei şi securităţii producţiei agricole şi alimentare Protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice şi salmonicole Metode, tehnici şi tehnologii de creştere şi diversificare a producţiei animale şi piscicole, asigurarea protecţiei sanitar-veterinare Managementul producţiei agroalimentare exploataţii agricole, sisteme integrate de asigurare a activităţilor agroalimentare Ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, noi varietăţi de plante Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime vegetale şi animale, a reziduurilor din industria alimentară biorafinărie Metodologii cu acurateţe înaltă, fezabile, senzitive, rapide, de detectare a reziduurilor şi contaminanţilor Produse agroalimentare ecologice, alimente funcţionale Cercetare interdisciplinară privind corelaţiile sol, plantă, animal, aliment şi om Modernizarea producţiei alimentare şi obţinerea de produse corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare.

Trasabilitatea pe lanţul alimentar Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul alimentarFacultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Conceperea şi dezvoltarea de noi medicamente cu maximă eficienţă şi efecte secundare minimale Crearea cfd doctorat în Europa noi tehnologii pentru producţia de alimente cu siguranţă maximă asupra sănătăţii umane Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate pentru conversia reziduurilor în produse cu valoare adăugată, noi enzime şi microorganisme Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme bioinformatice pentru modelarea şi monitorizarea activităţii celulare, a mecanismelor de procesare a informaţiilor la nivel biologic, biologice sistemice, tehnologii omiceIX.

Eficienţa energetică a clădirilor2.

Siguranța datelor

Economia de energie în clădiri3. Modelarea comportării structurilor din elemente mixte oţel-beton4. Evaluarea factorului de comportare seismică "q" pentru structuri mixte oţel-beton5.

unde să tranzacționați moneda digitală apel milionar bitcoin

Eficienţa energetică a structurilor din bare cu pereţi subţiri6. Sinteză de vorbire expresivă în limba franceză folosind date audiobook şi procesarea nesupervizată de text8.

Algoritmi de învăţare automată pentru analiza sentimentelor în corpusuri de text în limba franceză9. Ecuaţii cu derivate parţiale şi operatori nonlocali pentru restaurarea imaginilor. Facultatea de Inginerie Electrică Maşini şi acţionări electrice performante pentru aplicaţii în domeniul auto Sisteme hardware-in-the loop pentru testarea maşinilor şi acţionărilor electriceFacultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului Structuri funcţionalizate cu modul scăzut de elasticitate pentru aplicaţii în medicina regenerativăX.

Fenomene neliniare în fizica atmosferică2. Studiul unor categorii de algebre ale logicii fuzzy3. Simultan, vor fi pregătite și date meteorologice pentru patru locuri de testare din Europa de Nord.

deveni un comerciant de criptomonede manager de investiții bitcoin

Pe baza noilor intrări de proiectare din fabrica DTU, va fi, de asemenea, generată o defalcare a componentelor și materialelor. Costurile vor fi estimate pentru fiecare componentă, dezvăluind nu numai CAPEX-ul fabricii, ci și amprenta de mediu a sistemului.

Potrivit Universității Aarhus, această activitate va estima LCoE pentru cele patru locuri de testare, pe baza informațiilor din studii preliminare.

La FH, pentru ciclul de master, dl. LAIV este cea mai importantă infrastructură de cercetare experimentală din România în domeniul ingineriei vântului și una din cele mai importante din Europa. În cadrul laboratorului își desfășoară activitatea cercetători și doctoranzi din cadrul DHEPM și din alte departamente ale UTCB dar și colaboratori externi din alte universități. Cercetările experimentale și numerice de ingineria vântului ce pot fi efectuate în cadrul LAIV se referă la următoarele tipuri de fenomene aerodinamice: acțiunea vântului din stratul limită atmosferic pe structuri fără răspuns dinamic; acțiunea vântului din stratul limită atmosferic pe structuri cu răspuns dinamic; acțiunea combinată a vântului și a zăpezii; aerodinamica zonelor construite; captarea energiei eoliene; dispersia poluanților gazoși în atmosferă.

Piispanen, J. Poikolainen, J. Santamaria, M. Skudnik, Z. Spiric, T. Stafilov, E. Steinnes, C. Stihi, I. Suchara, L. Thöni, R. Todoran, L. Yurukova, H. Zechmeister,Heavy metal and nitrogen concentrations in mosses are declining across Europe whilst some "hotspots" remain inEnvironmental Pollution, doi Teme de doctorat Studii asupra variației sezoniere a parametrilor fizico-chimici și a indicelui calității apei WQI în bazinul hidrografic al Dunării de Jos Studii asupra calității ecosistemelor în zona Dunării de Jos Reconstructia terenurilor poluate industrial Reconstructia ecologica a Deltei Dunarii Tematica pentru colocviul de admitere la doctorat Indicii de calitate ai apelor de suprafață WQI, WPI etc.

Monitorizarea calității apelor de suprafață și subterane și a sedimentelor din cursurile studiate. Metode de analiza.

tranzacționând cripto cu reședință nepermanentă pereche de tranzacționare bitcoin

Tehnici de prelucrare a datelor si modelare pentru monitorizarea cursurilor de apa de suprafata. Tehnici de reconstructie si revitalizare ecologica.

Soluții optime pentru utilizarea nămolurilor de epurare rezultate din tratarea apelor uzate municipale și industrial. De Chimie Bucharest67, no.