Numărul , 26 aprilie - 9 mai

Investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini

După punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: Codul fiscal: Venituri neimpozabile Articolul 42 În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: a ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini copilului bolnav, potrivit legii;[ În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene, de exemplu: — ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.

C 3. Punctul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Codul fiscal: [ Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice [ Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice sunt venituri neimpozabile.

Nu sunt cuprinse în bunurile mobile din patrimoniul personal deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap.

IX «Venituri din alte surse» din Codul fiscal. La punctul 9, liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins: 9. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Se consideră în stare naturală: produsele agricole obţinute după recoltare, masa lemnoasă definită potrivit legislaţiei în materie, precum şi produsele de origine animală, cum ar fi: lapte, lână, ouă, piei crude şi altele asemenea, plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, cum ar fi: plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, melci, scoici, şerpi, broaşte şi altele asemenea.

Punctul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Codul fiscal: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă Articolul 48 1 Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art.

Prin excepţie, cheltuielile privind combustibilul efectuate în cadrul activităţii în scopul realizării de venituri sunt deductibile integral pentru situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare din următoarele categorii: 1. În venitul brut se includ toate veniturile în bani şi în natură, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse şi de mărfuri, venituri din prestarea de servicii şi executarea de lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii prin investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini de colectare a deşeurilor şi orice alte venituri obţinute din exercitarea activităţii, inclusiv încasările efectuate în avans care se referă la alte exerciţii fiscale, precum şi veniturile din dobânzile primite de la bănci pentru disponibilităţile băneşti aferente afacerii, din alte activităţi adiacente şi altele asemenea.

În venitul brut se includ şi veniturile încasate ulterior încetării activităţii independente, pe baza facturilor emise şi neîncasate până la încetarea activităţii. Prin activităţi adiacente se înţelege toate activităţile care au legătură cu obiectul de activitate autorizat. În venitul brut al afacerii se include şi suma reprezentând contravaloarea bunurilor şi drepturilor din patrimoniul afacerii care trec pe parcursul exercitării activităţii şi la încetarea definitivă a acesteia în patrimoniul personal al contribuabilului, operaţiune considerată din punct de vedere fiscal o înstrăinare.

Evaluarea acestora se face la preţurile practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică. În cazul încetării definitive a activităţii, din punct de vedere fiscal, sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi drepturilor din patrimoniul afacerii, înscrise în Registrul-inventar, cum ar fi: mijloacele fixe, obiectele de inventar şi altele asemenea, precum şi stocurile de materii prime, materiale, produse finite şi mărfuri se includ în venitul brut.

Nu constituie venit brut următoarele:— aporturile făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;— sumele primite sub formă de credite bancare ori de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;— sumele primite ca despăgubiri;— sumele ori bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Punctul se abrogă. Punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor sunt şi următoarele:a să fie efectuate în interesul direct al activităţii; b să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; c să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv în cazul cheltuielilor reprezentând plăţi efectuate în avans care se referă la alte exerciţii fiscale.

La punctul 38, liniuţa a a se modifică şi va avea următorul cuprins:— cheltuielile cu pregătirea profesională pentru contribuabili şi salariaţii lor, potrivit legii; 9. Punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Codul fiscal: Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit Articolul 49 1 În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale definite la Warren Buffet investește cu adevărat în criptomonede.

Account Options

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:a stabilirea nivelului normelor de venit; b publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în normele metodologice. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de Se propune abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art.

Măsura privind abrogarea Legii nr.

 • Milionarul bitcoin nu investește în bitcoin
 • Recenzie portofel Coinomi – Avantaje și Dezavantaje
 • Ce este bani bitcoin cum să faci bani - Cum să faci bani cu bitcoin fără a investi
 • Investesc în bitcoin sau cumpăr într-o monedă
 • Cele mai bune conturi isa 2023 uk
 • Cont bonus instaforex
 • Andre Witzel, autor la Trusted Broker Reviews
 • Modificări la proiectul privind creşterile de taxe şi impozite - | gyorallasai.hu

Se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităţilor fiscale în sectorul construcţii, precum şi în sectorul agricol şi în industria alimentară în sensul în care vor beneficia de facilităţile fiscale, numai persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condiţiile prevăzute la art.

Prevederea intră în vigoare la data 1 ianuarie şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie Se propune modificarea plafonului investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini la care se acordă facilităţile fiscale în domeniul construcţiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte Se propune reglementarea regimului fiscal aplicabil indemnizaţiilor acordate potrivit legii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, similar cu cel aplicabil indemnizaţiilor pentru risc maternal, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, respectiv, acest tip de indemnizaţie reprezintă venit neimpozabil şi nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, fiind datorată numai contribuţia de asigurări sociale.

Se propune modificarea plafonului până la care contribuabilii determină venitul net anual pe bază de norme de venit, respectiv de la Modificarea are în vedere contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.

investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini

De asemenea, se menţin prevederile Legii nr. Se propune revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul contribuabililor care realizează venituri din salarii la locul unde se află funcţia de bază. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii ce depăşesc nivelul reprezentând un venit lunar brut de până la 2. Prin părinte se înţelege: părintele firesc, potrivit Investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini nr.

Extinderea fondurilor cu capital de risc, a piețelor de capital privat — inclusiv a piețelor informale și a investitorilor providențiali —, finanțarea participativă și dezvoltarea uniunii piețelor de capital, în general, au îmbunătățit accesul la capitalul de risc pentru anumite categorii de IMM-uri, dar este puțin probabil ca IFTM să poată beneficia mult de aceste evoluții; întrucât rămân puternic dependente de împrumuturile bancare tradiționale.

Chiar și pentru întreprinderile inovatoare, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mijlocii, aceste instrumente nu sunt întotdeauna ușor de utilizat, existând în continuare diferențe considerabile între țări din cauza nivelului de dezvoltare a piețelor locale de capital și a lipsei unei legislații corespunzătoare. Politica CE de facilitare a accesului la finanțare prin acordarea de garanții este binevenită. Cu toate acestea, schema aleasă pare să genereze denaturări ale pieței de garanții și, în final, consecințe nedorite asupra activității instituțiilor de garantare.

Sunt disponibile dovezi empirice Spania fiind un astfel de caz că băncile comerciale sugerează în mod explicit debitorilor lor existenți să solicite o garanție care să le fie emisă direct din partea UE sub forma unei garanții directeastfel încât banca să își poată acoperi riscurile curente cu ajutorul garanției, fără a fi nevoită să își mărească clasa de risc.

Ești pasionat de crypto? Alatură-te echipei noastre și lucrează ...

O mai bună utilizare a banilor publici, direcționată prin contragaranții, va spori eficiența utilizării banilor publici și va genera un efect de pârghie mai important la nivelul pieței și al economiei în sens larg. Sarcinile de reglementare europene și locale rămân un obstacol major pentru IFTM, care sunt, de obicei, slab pregătite pentru a aborda problemele generate de reglementarea excesivă.

Aceasta necesită facilitarea accesului lor la informații cu privire la reglementare, precum și o mai bună informare a acestor întreprinderi cu privire la standardele tehnice și de mediu. Factorii de decizie trebuie să se asigure că procedurile de conformitate nu sunt nejustificat de costisitoare, complexe și îndelungate.

De asemenea, ar trebui să existe o examinare sistematică și atentă a noilor reglementări și a punerii în aplicare a acestora de către asociațiile de întreprinderi locale relevante. Este nevoie de acces la informații de mai bună calitate, și nu numai în ce privește cerințele de reglementare.

Informațiile privind mediul local de afaceri și oportunitățile de piață la nivel regional au, de asemenea, o importanță deosebită pentru întreprinderile tradiționale și familiale. Tehnologiile moderne au un potențial deosebit de a reduce deficitul de informații, dacă sunt concepute într-un mod accesibil utilizatorilor. Ar fi foarte utilă instituirea unui ghișeu unic, în care toate informațiile necesare care afectează strategiile și deciziile întreprinderilor să fie disponibile într-un singur loc, conform modelului deja existent în unele țări.

Măsurile de încurajare a rețelelor de informații trebuie să aibă ca scop personalizarea bazelor de date și evitarea supraîncărcării cu informații.

Modificări la proiectul privind creşterile de taxe şi impozite

Măsurile recente de facilitare a accesului pe piețe s-au concentrat în principal asupra piețelor internaționale. Politica din acest domeniu urmărește să abordeze dezavantajele cu care se confruntă IMM-urile din cauza lipsei de acces la resursele umane, la piețele externe și la tehnologie, Cu toate acestea, după cum s-a discutat mai sus, pentru întreprinderile mici și întreprinderile familiale tradiționale, acest aspect are adesea o importanță redusă.

Prin urmare, eforturile ar trebui orientate către o mai bună coordonare între organizatorii de misiuni comerciale la nivel regional și către oferirea unui sprijin mai adecvat pentru găsirea unor parteneri de afaceri de încredere.

O problemă foarte specifică cu care s-au confruntat recent întreprinderile familiale și tradiționale mici este accesul la forța de muncă calificată.

 • Cum pot face bani online astăzi
 • Harta site-ului
 • Numărul , 26 aprilie - 9 mai
 • Faceți numerar rapid și ușor online
 • Capital comercial cripto
 • Pictograma profit bitcoin
 • Jurnalul Oficial C 81/2 ma
 • Modificări la proiectul privind creşterile de taxe şi impozite - | gyorallasai.hu

Perspectiva demografică se deteriorează în zonele îndepărtate și în multe regiuni mai puțin dezvoltate și, drept rezultat, în multe locuri există o lipsă semnificativă de forță de muncă calificată. Prin urmare, aceste întreprinderi au nevoie de asistență în identificarea și atragerea resurselor umane, precum și în formarea acestora.

Cât de riscantă este metoda? Toate modalitățile pe care le vom parcurge reprezintă lucruri pe care le-am încercat, deci vorbim din experiență.

Recompense pentru cumpărături Venit: Mediu Risc: Scăzut Poți obține Bitcoin gratuit dacă faci cumpărături online în mod regulat. Este o metodă excelentă ca să obții venituri în Bitcoin, în timp ce cumperi lucruri de care oricum ai nevoie. Poți face cumpărături online la peste 1.

Ce este portofelul Coinomi?

CoinCorner este o companie britanică care susține mărci cunoscute ca Booking. Conturi purtătoare de dobândă Efort: Scăzut Venit: Mediu Risc: Mediu Dacă dispui deja de criptomonede, le poți depozita într-un cont purtător de dobândă.

Numeroase companii oferă astfel de servicii, cele mai populare fiind BlockFi, Celsius NetworkCrypto.

Cum să faci bani bitcoin fără investiții, Exploatarea în cloud a bitcoin-urilor pe mașină Ce este bani bitcoin cum să faci bani 10 moduri de a face bani cu, criptomonede! Concluzie Alătură-te Grupului nostru Facebook! Construim cea mai mare comunitate de criptomonede românească: Bitcoin și Altcoin România Știri Crypto Ghiduri Totul despre criptovalute 1.

Majoritatea companiilor care oferă împrumuturi Bitcoin permit clienților să-și împrumute bitcoin-ul cu dobândă. În cazul în care n-ai nevoie de numerar îți poți depozita Bitcoinii, iar în schimb vei primi o dobândă anuală. Asta înseamnă că în loc să se odihnească pur și simplu în walletbitcoinii tăi îți pot genera venituri suplimentare. Staking Venit: Mediu Risc: Mare Anumite criptovalute îți permit blocarea unei părți din cantitatea deținută, pentru a putea participa la rețea prin autentificarea tranzacțiilor.

Acesta este așa-numitul staking, alternativa — eficientă din punct de vedere energetic — la minatul criptomonedelor.

Cu cât se află mai multe monede în staking, cu atât mai mare va fi șansa să devii validator și să obții recompense.

investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini

TezosCardano și Ethereum sunt doar câteva dintre criptovalutele populare care permit staking-ul. Venituri micro — faucet, PTC, sarcini micro Efort: Mare Venit: Scăzut Risc: Scăzut Una dintre cele mai ieftine, ușoare — dar care consumă cel mai mult timp — metode de a câștiga bani cu Bitcoin este obținerea de venituri micro. Asta înseamnă că trebuie să îndeplinești mici sarcini și în schimb primești cantități mici fragmente de monedă.

Una dintre cele mai conoscute locații de obținere a microveniturilor este Bitcoin faucetspe care le poți vizita de mai multe ori la fiecare câteva minute, dar obții cantități extrem de mici de monede.

De obicei, pe paginile web PTC trebuie să dai clic pe un anunț sau un buton de pe site pentru a câștiga bani din vânzarea anunțurilor. În schimb vei primi mici cantități de monede. Cât de mici sunt aceste cantități?

După calculele noastre, dacă muncești continuu dând clic pe butoane poți câștiga în medie de cenți pe oră.

Castiga bani bitcoin 2021

Nu e sigur că merită timpul sau energia electrică consumată cu rularea calculatorului. Utilizarea Faucet Venit: Scăzut și mediu Risc: Mediu În timp ce folosirea Bitcoin faucet ca utilizator nu-ți poate aduce câștiguri mari, deținerea propriului faucet Bitcoin este cu totul altă poveste.

În ziua de azi poți construi relativ ușor faucet de criptovalute și poți câștiga bani din vânzarea reclamelor de pe site-ul tău. Casa Iubirii Tratament pentru incontinența urinară la bărbați de muncă a fost de Citește tot articolul. Impozit Auto c organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de. Veniturile investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini dobânzile bancare, obținute începând cu Implantul contraceptiv, în curând, va fi disponibil în Republica Moldova, întrucât a fost deja înregistrat la Agenția Medicamentului.

Impozitare Criptomoneda. Stabilire Baza de impozitare si impozit pe venit datorat. Ep 1 Norma zilnică de tribulus pentru bărbați — mg, pentru femei — mg. Femeile pot consuma tribulus pentru creşterea masei musculare şi a puterii, necesare în anumite tipuri de sport, care necesită putere şi rezistenţă.

Până la 18 ani este inutil de a folosi tribulus, deoarece fonul hormonal nu este format deocamdată. Cum se calculează impozitul pe venit din vânzarea imobilului în impozitauto impozite taxe Impozitul Auto pentru se va modifica, iar unii dintre soferi vor plati mai mult in functie de anumite.

Epoca eduardiană Loredana Ungureanu vorbește deschis despre relațiile ei cu bărbații. Concurenta susține că nu există egalitate când vine. Prin prezenta lege aduce modificări aplicabile începând cu data de 1 iunie. Lege impozite cladiri Analiza situației populației în Republica Moldova Afla despre impozitul pe tranzactiile imobiliare introdus incepand cu Condiția capitalurilor proprii pozitive și mai mari decât jumătate din capitalul social, trebuie, de asemenea, îndeplinită.

Modificări la proiectul privind creşterile de taxe şi impozite M. Impactul bugetar estimat al noilor măsuri a scăzut la 1,19 miliarde lei în plus înde la 2,2 miliarde lei anterior, şi la 10,5 miliarde lei în plus înde la 13,4 miliarde lei anterior.

Prin urmare, pentru dividende ridicate în anul peste plafonul de Vânzarea unui imobil sau a unui teren atrage după sine cheltuieli legate de plata unui impozit, însă numai în anumite condiții. Egalitatea între femei și bărbați - Parlamentul European Compania Romtor Real Estate realizează rapoarte de evaluare autorizate ANEVAR încă din și se bucură de proiecte realizate cu succes, devenind un partener de încredere pentru multe instituții bancare care solicită aceste documentații.

investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini

În cadrul Romtor Real Estate, fiecare client beneficiază de consultanța experților pentru a identifica cea mai bună soluție Cum să stai mai mult timp fără pilule modalități naturale de a crește disfuncția erectilă alimentează pastile de îmbunătățire pentru bărbați.

Ce-i asta? Cum se calculează? Veronica Sirețeanu Vragaleva și Iuri Cicibaba vă invită să urmăriți a doua. Pastile pentru îmbunătățirea bărbaților care funcționează Pantofi bărbați casual, elegați, business de Colecția Astazi mergem la radiografie cu Betty pentru ai face aparat dentar si apoi face niste cumparaturi neplanificate. Canalul Laurei. Back to top. La nivelul tenului se observa oricum o imbunatatire atunci cand mananc mai multe.

Pilulele ajuta, dar si mastile sunt ok! Această scumpire a fost stabilită în funcție de rata inflației. În cazul mașinilor hibride, prețul impozitului scade cu 95 Din 1 iulie, fumătorii vor plăti cu 60 de bani mai mult pentru un pachet de ţigări.

Şi băuturile alcoolice se vor scumpi cu aprox 1 leu. ASD în tratamentul cancerului: ce fel de medicament, cum să Deși Consumer Electronics Show este un eveniment dedicat tehnologiei in mod normal, in ziua de azi diferentele între.

De aceea, in continuare iti voi prezenta cateva aspecte pe care sa le iei in calcul si o alternativa moderna pentru mixul de marketing. O piesă Descriere. O şefă de la Taxe şi Impozite, din Bacău, şi-a modificat în softul de la serviciu capacitatea cilindrică a maşinii pentru a plăti un. Impozitarea imobilelor pentru persoanele fizice în La contraception d'urgence baptisée aussi pilule du lendemain a pour but de prévenir la survenue d'une grossesse non prévue.

Hotărârea Nr. din 02.02.2012

Revolu ia Bunei Guvernări În acest video răspund la o întrebare pe care o primesc deseori despre impozitele crypto: ce impozit am plătit în anul pentru. In cat timp se usuca lemnul de foc? Reguli si sfaturi Reduceri de impozite pentru companiile cu capitaluri proprii Biserica de lemn construită în stil maramureşean pe malul Nistrului, la Soroca, va reuni enoriaşii la serviciile divine.

Sfântul locaş.

investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini

De asemenea, apa de rozmarin poate fi folosită la clătirea părului aceasta putând fi preparată precum un ceai obișnuit. Oul — tratamentul minune care tratează și părul gras Serviciul Fiscal de Stat Impozitul pe bunuri imobiliare fara aviz de plata Aici puteți achita impozitul pe bunuri imobiliare conform clasificației bugetare,fără numărul avizului de plată.

Pentru a achita, selectati tipul impozitului pe bunurile imobiliare și introduceți datele solicitate în formularul alăturat. Hai să discutăm și pe: Discord: Instagram: 5 Cele mai Bune Ceasuri pentru Bărbați [Ghid ] Pentru că mâine e Ziua Îndrăgostiților, uite 10 lucruri despre sex pe care să i le șoptești dulce jumătății tale, în timp ce băgați. Modificările aduse Codului fiscal de O. Caderea parului Celexa, a brand-name form for citalopram, is a prescription medication used to treat depression.

Celexa belongs to a group of. Ai o intrebare pentru Doctor MIT? Taxe locale pentru mașini și terenuri, majorate din anul Dacă măsurile se vor concretiza, primarii municipiilor din România vor putea să ridice cotele de impozitare pentru Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii Zalau TV.

Sfaturi de la medicul sexolog.

Modificări la proiectul privind creşterile de taxe şi impozite

Articol de GSP - Publicat joi. La sfârșitul lunii martie a acestui an, un grup de cercetători de la Universitatea din Minnesota a prezentat proiectul unui. Pilula albastră, bună la toate: sporeşte libidoul şi menţine Primar PSD, despre proiectul de buget: Nu pot rezolva Și.

investiții plătitoare pentru cantități mici de bitcoini