Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni

Societati comerciale de actiuni

De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune persoanei desemnate de directorul general al Registrului Comertului numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

Constituirea societatii comerciale pe actiuni

Aceasta hotarare trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb. Aporturi in creante nu sunt admise.

Fluent în Finanțe: Să înțelegem prețul unei acțiuni

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. In acest sens, legea consacra faptul ca exercitarea dreptului de preferinta aupra actiunilor noi se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat in functie de sistemul de administrare daca actul constitutiv nu prevede alt termen.

Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. Ratiunea acestui drept de preferinta consta in dorinta legiuitorului societati comerciale de actiuni de a mari capitalul social fara schibarea structurii acestuia, cu mentinerea cotelor de participare a actionarilor la capitalul social.

Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti. Hotararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie, respectiv de catre directorat, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

societati comerciale de actiuni

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii. Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a partilor sociale poate fi hotarata numai cu votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

societati comerciale de actiuni

In cazul majorarii capotalului social. In cazul majorarii capitalului social asociatii au un drept de preferinta asupra partilor sociale noi doar daca au inscris acest drept in actul constitutiv, intrucat acest drept nu este consacrat prin dispozitiile Legii. Registrele SA si SRL In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina societati comerciale de actiuni grija consiliului de administratie sau directoratului, respectiv prin grija organelor in cauza: a un registru al actionarilor; b un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale; c un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie, respectiv ale directoratului si consiliului de supraveghere; d un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si, dupa caz, de auditori interni, in exercitarea mandatului lor; e un registru al obligatiunilor; f orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare, precum si cea a actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital.

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat. Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor si registrului obligatiunilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.

Procedura de tinere a registrelor in cazul SRL-ului este mult mai simpla pentru ca in cazul acestei forme de societate administratorii, care raspund personal si solidar, trebuie sa tina un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori. Dizolvarea si lichidarea SRL-ului si SA-ului Dizolvarea Incetarea existentei celor doua tipuri de societati impune parcurgerea a 3 faze: 1.

  1. Functionarea societatii comerciale pe actiuni
  2. Societate cu raspundere limitata vs.
  3. Reguli pentru tranzacționarea cu criptomonede

Dizolvarea care cuprinde anumite operatii care declanseaza si pregatesc incetarea existentei societatii; in cadrul acestui proces, desi puternici afectata, personalitatea juridica a societatii este restansa la activitatile aferente lichidarii si radierii. Cea de a doua etapa — lichidarea — cuprinde acele operatiuni de lichidare a patrimoniului societatii, care privesc plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati.

In aceasta faza, societatea continua sa-si pastreze o personalitate juridica restansa. Numai dupa parcurgerea fazei dizolvarii se poate trece la faza lichidarii. Prin exceptie, in cazul SRL-ului asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, prin votul unanim al asociatilor, si modul de lichidare al Societatii, respectiv modalitatile de repartizare si de lichidare ale societatii. O astfel de hotarare poate fi luata numai daca asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

In societati comerciale de actiuni situatie, transmiterea dreptului de proprietate privind bunurile ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.

Oficiul registrului comertului va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite. Acţiunile revenind acceptanţilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori în termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscripţie publică.

Directiva acoperă aspecte cum ar fi cerințe privind constituirea, capitalul și publicitatea, precum și operațiuni ale societăților comerciale cum ar fi fuziuni și divizări. Deoarece codifică legislația existentă, nu este necesară nicio transpunere suplimentară de către statele membre în legislația națională. Termenele de transpunere a directivelor abrogate în legislația națională sunt stabilite în anexa III. Statele membre au avut obligația de a transpune această directivă până în august cu un termen mai lung pentru anumite dispoziții. Un număr de state membre au profitat de posibilitatea oferită de directivă de extindere a transpunerii cu un an, adică până în august

Validarea subscripţiei şi aprobarea actelor constitutive ale societăţii pe acţiuni de către adunarea constitutivă Rezultatele subscrierii acţiunilor trebuie verificate şi validate de către adunarea constitutivă a subscriitorilor acceptanţilor. Adunarea constitutivă va discuta şi aproba şi actele constitutive ale viitoarei societăţi.

Constituirea societăţii pe acţiuni

Adunarea constitutivă a. Convocarea adunării constitutive Potrivit art. Această listă va fi afişată la locul unde se va ţine adunarea, cu cel puţin 5 zile înainte de adunare. Convocarea adunării constitutive se realizează de către fondatori în condiţiile prevăzute de art.

Potrivit textului de lege menţionat, cel mai târziu în termen de 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivă, printr-o înştiinţare publicată în Monitorul Oficial al României şi în două ziare cu largă răspândire.

Convocarea trebuie făcută cu 15 zile înainte de data fixată pentru adunarea constitutivă. Atribuţiile adunării constitutive Potrivit legii art. Desfăşurarea adunării constitutive Regulile privind desfăşurarea adunării constitutive sunt consacrate de art. Potrivit textelor de lege, adunarea constitutivă alege un preşedinte şi doi sau mai mulţi secretari. O firma poate deveni societate deschisa daca societati comerciale de actiuni dintre actionarii companiei doreste sa vanda actiunile pe care le detine sau societatea face o majorare de capital.

Pentru inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei compania respectiva va incheia un contract pentru prestarea serviciilor de registru cu BVB sau cu o societate de registru independent conectata la sistemul Bursei.

Una dintre conditiile cele mai importante este legata de perioada de activitate a companiei.

Infiintare SA

Emitentul firma respectiva trebuie sa aiba minimum trei ani de activitate, iar in ultimii doi ani sa fi obtinut profit, iar valoarea capitalului social trebuie sa fie de cel putin echivalentul in lei opt milioane euro pentru companiile care intra la categoria I a Bursei si de doua milioane de euro pentru cele tranzactionate la categoria II.

O ultima conditie pentru companiile care doresc sa intre in ringul bursier este legata de plata dividendelor. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris art. Administrarea S. Ca importanta, intaietatea pe scara ierarhica are adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala va fi convocata de administratorii art.

societati comerciale de actiuni

Instiintarea de convocare va fi publicata in Monitorul Oficial si in unul dintre ziarele de larga raspandire in localitatea in care se afla sediul societatii, sau din localitatea cea mai apropiata, daca in localitatea sediului societatii nu exista un ziar local. Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta, potrivit legii, prin scrisoare recomandata sau daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii.

Comentarii 0 constituirea societăţii pe acţiuni, Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni. Modalităţile de constituire a societăţii pe acţiuni. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni La baza constituirii societăţii pe acţiuni stă actul constitutiv al acesteia.

Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea, potrivit art. Participarea la adunarea generala constituie un drept al tuturor actionarilor si exercitiul lui nu poate fi restrans prin clauze statutare.

Nu au dreptul de a participa la adunare, prin exceptie de la regula, titularii actiunilor cu drept de vot prioritar. Lucrarile adunarilor generale sunt conduse de presedintele adunarii, acesta fiind presedintele consiliului de administratie.

In lipsa presedintelui consiliului de administratie, lucrarile vor fi conduse de loctiitorul lui.

societati comerciale de actiuni

Legea nu corcumstantiaza persoana loctiitorului. Acesta va fi desigur, persoana desemnata prin actul constitutiv, un alt administrator sau chiar o persoana aleasa societati comerciale de actiuni adunarea generala.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor face si intocmi lucrarile specifice de secretariat art. Scretarii adunarii generale vor verifica: lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse, indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Categorii de Adunari Generale ale Actionarilor 1. Adunarea generala constitutiva este adunarea acceptantilor care aproba, in conditiile legii actul constitutiv. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata: - sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul; - sa aleaga pe administratori si cenzori; - sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; - sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; - sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; - sa hotarasca gajarea, inchirierea urmăriți investiția în bitcoin desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Adunarea ordinara are in competenta discutarea faptelor reclamate de actionarii reprezentand ¼ din capitalul social, precum si probleme invocate de actionarii reprezentand a zece-a parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in contractul de societate se prevede astfel.

Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu prevede o majoritate mai mare. Adunarea generala extraordinara se intalneste de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare de competenta sa, nefiind obligatoriu de a se intruni, ca in cazul adunarii generale ordinare, de cel putin o data pe an.

societati comerciale de actiuni

Adunarea societati comerciale de actiuni este constituita din titularii fiecarei categorii de actiuni, care se reunesc in conditiile stabilite de actul constitutiv. Dreptul de a participa la aceste adunari il are orice titular al unei asemenea actiuni.

Regulile comune adunarii generale privind convocare, cvorumul si modul de desfasurare se aplica si adunarilor speciale. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie. Poate fi administrator, atat o persoana fizica cat si o persoana juridica. Numirea administratorilor, persoane fizice sau juridice are loc chiar in momentul constituirii societatii. In cazul modalitatii simultane de constituire a societatii pe actiuni, numirea administratorilor se face potrivit art.

Cand societatea se constituie prin subscriptie publica, prerogative numirii administratorilor revine, adunarii constitutive. In cursul vietii sociale, numirea administratorilor este de competenta adunarii generale ordinare art. Administrarea societatii comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, sau este asociat si detine cel putin o jumatate din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, se face de catre persoana fizice sau juridice, romani sau straini, in baza unui contract de administrare.

Selectia administratorilor, in vederea incheierii contractelor de administrare este de competenta adunarii generale a actionatilor, conform ar. Activitatea necorespunzatoare al administratorului atrage raspunderea acestuia si pentru acoperirea eventualelor prejudicii pe care le-ar aduce societatii, legea institue, imperativ, obligatia depunerii unuei garantii banesti pentru administratia sa, inainte de data la care trebuie sa intre in functie.

Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea a zece actiuni sau decat dublu remuneratiei lunare. O societate comercială pe acțiuni care a oferit acțiuni publicului larg. Societate comercială pe acțiuni.